Aký typ projektu je pre Vás vhodný

Aký typ projektu je pre Vás vhodný

Stavba rodinného domu (svojho hradu) je pre väčšinu z nás prvým väčším projektom, kde sa stavebník počas  výstavby zadĺží na cely život. Preto je potrebné venovať výberu projektanta zvýšenú pozornosť. Stavby na bývanie môžu projektovať len autorizovaní architekti alebo stavební inžinieri (výnimku tvoria jednoduché stavby – tzv. bungalovy. Na projekt bungalovu stačí živnosť)

Projektant je osoba s príslušnou autorizáciou na základe zákona o autorizovaných architektov a autorizovaných inžinierov. Projektant ovplyvňuje celkové riešenie objektu, a to z hľadiska dispozičného, tak aj z hľadiska konštrukčného riešenia.

Projektová dokumentácia je rozsiahly súbor menších častí.  Dodáva sa v zvyčajne v piatich kópiách

Projektová dokumentácia sa delí na:

-projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie

-projektovú dokumentáciu na realizáciu stavby

 

Projektová dokumentácia na stavebné povolenie

Spracováva sa v rozsahu na získanie stavebného povolenia v súlade s § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. a vyhlášky 532/2002sa Z.z..

Projektová dokumentácia na stavebné povolenie je nepostačujúca na výstavbu. Ak sa stavebník predsa len rozhodne stavať podľa projektu na stavebné povolenie, zodpovednosť za chyby (konštrukčné, statické, … ) nesie stavebný dozor.

Obsahuje:

– situáciu (osadenie stavby, s vyznačenými odstupmi od okolitých objektov a zakreslenými prípojkami)

– Architektúra : v mierke 1:100 (Technická správa, základy, pôdorysy, rezy, krov, strecha, rezy, pohľady )

– Statika (technická správa)

– Zdravotechnika:  v mierke 1:100 (vnútorne rozvody vody, kanalizácie, plynu) (Technická správa, pôdorysy)

– Elektroinštalácia a bleskozvod: v mierke 1:100 (Technická správa, pôdorysy)

– Požiarna ochrana

– Vykurovanie: v mierke 1:100 (Technická správa, pôdorysy)

– Tepelno-technické posúdenie stavby

– Prípojky (vodovodná, kanalizačná, elektrická, plynová)

 

Projektová dokumentácia na realizáciu stavby:

Projektová dokumentácia na realizáciu stavby je spracovaná v mierke 1:50, s podrobným riešením. Je určená na realizáciu stavby ako pri svojpomocnej výstavbe tak pre stavebnú firmu. Zároveň sa odporúča pre stavebníka, ktorý si chce skontrolovať kvalitu prác tak spotrebovaný materiál pri realizácii stavebnou firmou.

Obsahuje:

– situáciu (osadenie stavby s vyznačenými odstupmi od okolitých objektov a zakreslenými prípojkami)

– Architektúra : v mierke 1:50 (Technická správa, základy, pôdorysy, rezy, krov, strecha, rezy, pohľady, detaily, výkaz materiálu )

– Statika (technická správa, výkresy preklad a vencov, výkaz materiálu )

– Zdravotechnika:  v mierke 1:50 (vnútorne rozvody vody, kanalizácie, plynu) (Technická správa, pôdorysy, výkazy materiálu)

– Elektroinštalácia a bleskozvod: v mierke 1:50 (Technická správa, pôdorysy, výkazy materiálu)

– Požiarna ochrana

– Vykurovanie: v mierke 1:50 (Technická správa, pôdorysy, výkazy materiálu)

– Tepelno-technické posúdenie stavby

– Prípojky (vodovodná, kanalizačná, elektrická, plynová) (Technická správa, výkazy materiálu)